Alte articole

 

 Untitled

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr.5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaţii;

Obiectivul specific 2: Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orațe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu Contract : POCU/303/5/2/ 130179 nr. 7859/21.07.2020

 

 COMUNA FĂLCIU în calitate de lider de proiect, aduce la cunostinţă publicului larg semnarea contractului de finanţare cu nr.7859/21.07.2020 cu titlul “Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de incluziune Socială Fălciu, ce va fi implementat în parteneriat cu S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. și  ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ HUȘI, cod SMIS 130179, Cod apel: POCU/303/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;

 

Scopul proiectului este creșterea gradului de incluziune socială, combatere a sărăciei și a discriminării, în comunitatea marginalizată din comuna Fălciu, județul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate pentru un număr minim de 250 de persoane expuse sărăciei și excluziunii sociale și atingerea următoarelor obiective:

Obiectiv general:

Creșterea calității vieții pentru un număr de 250 persoane, din comunitatea vulnerabilă, prin oferirea de servicii integrate prin servicii sociale și sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii.

Obiective specifice:

1. OS 1: Creșterea gradului de implicare activă a comunitatii în dezvoltarea de servicii integrate orientate către nevoile comunității;

2. OS 2: Creșterea calității vieții pentru un număr de 250 persoane (copii, tineri, adulți) expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale din teritoriul Moldo-Prut jud. Vaslui, acoperit de SDL.

Durata proiectului : 35 luni

Perioada de derulare a contractului: 22.07.2020-22.06.2023

Valoarea totală  a contractului de finanţare: 3.741.323,06 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă (FEDR/FSE): 3.496.734,26 lei (93,46%)

Valoarea eligibilă nerambursabila din bugetul naţional: 146.583,45 lei (3,89%)

Valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului: 98.005,35 lei (2.62%)

 

Rezultate prevăzute :

a) 1 management eficient

b) 1 centru operațional

c) 1 metodologie de organizare și desfățurare a activității de informare și consiliere profesională, elaborată;

       125 persoane informate și consiliate profesional;

d) 1 metodologie de organizare și desfășurare a activității de formare profesională, elaborată;

    1 grafic de desfășurare a programului de formare, elaborat;

    1 procedura acordare subvenții pentru participanții la activitatea de formare profesională, elaborată;

    6 grupe de curs organizate și desfășurate;

        125 participanți la programele de formare profesională continuă;

        125 dosare de formare profesională completate cu documentele solicitate conform OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulților;

         minim 63 certificate de calificare recunoscute de ANC, acordate;

        125 subvenții pentru participanții la activitatea de formare profesională, acordate;

        125 chestionare privind satisfacția cursanților completate, centralizate și interpretate;

        minim 63 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant;

e) 1 metodologie de organizare și desfășurare a activității de mediere și plasare, elaborată;

        125 persoane mediate profesional;

         32 persoane plasate pe piața muncii;

           1 bursa a locurilor de muncă, organizate și desfășurate;

         Minim 5 agenti economici participanți la bursa locurilor de muncă organizată;

         6 focus grupuri de plasare, organizate și desfășurate;

         Minim 6 agenți economici participanți la focus grupurile organizate;

         32 de premii acordate persoanelor angajate

           1 metodologie de acordare a premiilor după angajare;

f) 1 serviciu de integrare/reintegrare socială licențiat în cadrul centrului

            125 tineri și adulți ce vor beneficia de servicii de integrarea/reintegrarea socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială

1 Regulament de Organizare și Funcționare pentru activitățile de integrare/reintegrare socială

1 Procedură proprie de admitere a grupului țintă (tineri și adulți)

125 dosare individuale de servicii ale mebrilor grupului țintă (tineri și adulți)

1 procedura proprie de evaluare a nevoilor și situației beneficiarilor serviciilor (tineri și adulți)

1 serviciu specific centrelor de zi pentru copii, licențiat

125 copii beneficiari ai serviciilor sociale

1 Regulament de Organizare și Funcționare pentru activitățile din centrul de zi pentru copii

1 Procedura proprie de admitere a grupului țintă (copii)

125 dosare individuale de servicii ale mebrilor grupului țintă (copii)

1 procedura proprie de evaluare a nevoilor și situației beneficiarilor serviciilor (copii)

g) 250 consultații medicale oftalmologice ofertite grupului țintă

    200 persoane (100 tineri/adulți și 100 copii) cu afecțiuni oftalmologice vor beneficia de ochelarii necesari pentru corecția vederii.

h) 12 acțiuni de ecologizare sprijinite de membrii comunității (acțiuni trimestriale)

    10 tineri organizatori ai acțiunii Schimburi intergeneraționale

      1 campanie de educație ecologică

   200 de membri ai comunității implicați voluntari în campania derulată

i)   1 metodologiei de selecție a familiilor din cadrul comunității marginalizate ce vor beneficia de reabilitarea locuințelor

       7 familii (aproximativ 30 persoane) beneficiare a serviciului de reabilitare a locuințelor minim 160 mp locuinte reabilitate.

 

 “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top