Alte articole

S POR

Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Construire corp nou și dotare Liceu Tehnologic „Dimitrie Cantemir”, Comuna Fălciu, Județul Vaslui”  - COD SMIS 120923

          1.2. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU 

          1.3 Informații proiect: Locul de implementare al proiectului: Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir”, sat Falciu,Str. Principala, cod postal 737245, comuna Falciu, județul Vaslui, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Numar cadastral al terenului pe care se realizeaza investiția:73565 conform extrasului decarte funciara nr. 12776 din data de 14.03.2018.

           Regimul juridic: Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafața totala de 8,731m.p. si este situat în intravilanul localitații Falciu, Comuna Falciu, județul Vaslui si se afla pe domeniul public al comunei Falciu.

           Regimul economic: Terenul respectiv are destinația de curți construcții.Cladirea propusa spre construcție va fi amplasata pe terenul cu NC 73565.Utilitați existente în zona: alimentare cu energie electrica, apa potabila, canalizare,t elefonie.

            Obiectivul general al proiectului:   Susținerea procesului de aliniere a învațamântului preuniversitar profesional si tehnic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la standardele educaționale europene.

            În vederea susținerii demersurilor de implementare a prioritaților investiționale în domeniul educației din Regiunea Nord-Est si dearmonizare a procesului educațional de nivel profesional si tehnic, proiectul propus vizeaza dezvoltarea capacitații infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu, prin construirea unui corp nou de cladire destinat învațamântului tehnic si profesional, precum si prin actualizarea si suplimentarea logisticii educaționale in vederea crearii unui cadru educațional stimulativ,orientat spre practica profesionala. Intervențiile asupra infrastructurii liceului vor crea condițiile esențiale pentru atragerea elevilor spre actul educațional de profil tehnic, fapt ce va conduce la reducerea fenomenului de abandon scolar la nivelul mediului rural, concomitent cu sprijinirea unei tranziții usoare a tinerilor pe piața muncii.Îndeplinirea obiectivului general, ca rezultat al implementarii proiectului, îsi aduce aportul la atingerea coeziunii economice si sociale prin interconectarea efectelor benefice generate de un nivel educațional ridicat al populației, determinat de îmbunatațirea infrastructurii de învațamânt si a crearii unui cadru optim de predare-învațare, în condiții eficiente si calitative. Relația de interdependența între starea infrastructurii de învațamânt si gradul de participare a populației scolare în sistemul educațional reflecta necesitatea adaptarii si actualizarii bazei tehnico-materiale de studiu, în vederea optimizarii activitații scolare a elevilor si a profesorilor si cu scopul favorizarii cresteriiperformanțelor educaționale si implicit a nivelului de pregatire a populației scolare de învațamânt secundar tehnico-profesional. În acest sens, obiectivul general al proiectului sprijina îndeplinirea obiectivului specific al Prioritații de investiții 10.2 care vizeaza ”cresterea gradului de participare la învațamântul profesional si tehnic si învațare pe tot parcursul vieții”, având în vedere ca investiția contribuie la cresterea accesibilitații populației scolare locale la un cadru educațional modern – facilitator al îmbunatațirii calitații procesului didactic si la diminuarea ratei de abandon scolar în rândul elevilor de liceu din comunele Falciu si Berezeni (în total 10 sate), respectiv din Regiunea Nord-Est. Având în vedere relația de cauzalitate dintre starea bazei tehnico-materiale în cadrul careia se desfasoara actul didactic si nivelul de dezvoltare al resurselor umane, proiectul propune îmbunatațirea infrastructurii si logisticii de învațamânt a Liceului Tehnologic „DimitrieCantemir” Falciu, pentru stimularea participarii dinamice a populației scolare în procesul educațional, care va spori implicarea activa,ulterioara, a tinerilor în dezvoltarea economica si sociala a Regiunii Nord-Est, contribuind la reducerea diferențelor dintre România si media statelor europene în materie de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea capacitații educaționale a Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu prin construcția unui nou corp de cladiredestinat învațamântului tehnic si profesional.

Atingerea OS nr. 1 se va realiza prin implementarea urmatoarelor acțiuni: construirea unui nou corp de cladire cu regim deînalțime P+1E, destinat exclusiv învațamântului tehnic si profesional având în vedere ca în prezent actul educațional în cadrulliceului se desfasoara în doua schimburi din cauza insuficienței spațiilor de studiu, precum si faptul ca nu exista spații dedicateexclusiv acestui tip de învațamânt. Noul corp va permite dezvoltarea unui spațiu educational cu 5 sali de clasa, 3 laboratoare,cabinet medical, spații administrative, o biblioteca si spații auxiliare (depozit materiale etc); crearea de grupuri sanitare siInforterminal, adaptate pentru accesul si utilizarea acestora de catre persoanele cu dizabilitați precum si alte facilitați adiacentepromovarii egalitații de sanse precum rampe de acces; adoptarea unor soluții tehnice viabile pentru asigurarea unui grad desiguranța si confort a utilizatorilor precum si a unei eficiențe energetice ridicate prin: instalarea unei centrale termice pe biomasa,utilizarea corpurilor de iluminat economice, sistem de protecție împotriva incendiilor; implementarea unor soluții tehnice derealizare a unei cladiri cu o performanța energetica superioara, respectiv izolarea termica a cladirii, amplasare de panouri solarepentru asigurarea încalzirii apei,utilizarea becurilor LED pentru iluminat, în vederea crearii unor condiții confortabile de studiuconcomitent cu reducerea costurilor.

2. Valorificarea progresului tehnologic în domeniul educațional prin actualizarea si suplimentarea bazei logistice tehnico-profesionalespecifice a Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu.

Atingerea obiectivului specific nr. 2 va fi posibila prin: -modernizarea si reabilitarea logisticii educaționale a Liceului Tehnologic„Dimitrie Cantemir” Falciu, achiziționând dotari specifice studiilor tehnico-profesionale – masini de cusut electro-mecanice, masini de surfilat, masini Uberdeck, masini de croit, mese de calcat cu aburi si fiare de calcat, ciupitoare, manechine s.a.- achiziția demobilier scolar specific pentru funcționalul corpului nou construit al liceului, care sa susțina desfasurarea orelor de studiu într-unambient modern;-dezvoltarea bazei logistice a liceului prin achiziția de dotari specifice de specialitate, adaptate nevoilor depregatire educationala a elevilor si de practicare a unui act educational interactiv, care sa favorizeze dobândirea de competente siabilitați practice – seturi de planse didactice, harți, table scolare din sticla etc;-cresterea gradului de informatizare a actuluieducațional prin dotarea spațiilor de studiu cu echipamente si tehnologii TIC: PC-uri cu periferice, laptopuri, sisteme pentru tablainteractiva, în vederea dezvoltarii competențelor digitale, condiție sine-qua-non a reusitei profesionale si a integrarii ulterioare pepiața muncii;-dotarea spațiilor administrative si a anexelor cu mobilier, pentru asigurarea condițiilor moderne de lucru si o maibuna organizare;-instalarea unui sistem de supraveghere video pentru asigurarea securitații în cladire.

Rezultate asteptare:

Rezultat 1: Un corp de cladire nou construit în incinta Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu cu regim de înalțime P+1E,Rezultat 1: Un corp de cladire nou construit în incinta Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu cu regim de înalțime P+1E,de un nivel optim de confort si siguranța, destinat învațamântului de profil tehnic si profesional.Proiectul vizeaza dezvoltarea infrastructurii educaționale a Lic. Tehnologic „Dimitrie Cantemir” prin construcția unui nou corp decladire cu o Sutila de 1,105.57 m.p., cu funcționalul: 5 sali de clasa, 2 lab. tehnologice, 1 lab. de informatica, 1 biblioteca si 1cabinet medical, 5 birouri, grupuri sanitare s.a. Investiția mai vizeaza adaptarea infrastructurii nou create la nevoile speciale alepersoanelor cu dizabilitați prin amenajarea cladirii cu grup sanitar si rampe de acces special amenajate pentru persoanele cudizabilitați locomotorii.Cladirea va fi prevazuta cu sisteme de iluminat eficiente energetic, sistem PSI modern si panouri solare.Se va amenaja un acces pentru autovehicule, care cuprinde realizarea unei alei carosabile necesare intervențiilor pompierilor încaz de incendiu.Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului sunt:-la începutul implementarii proiectului: 129 elevi de nivel liceal tehnic si profesional (64 fete si 65 baieți). Dintre acestia, 85 deelevi ce fac parte din categorii dezavantajate (venituri reduse, familii monoparentale etc).-la finalul implementarii proiectului: 137 elevi de nivel liceal tehnic si profesional (68 fete si 69 baieți). Dintre acestia, 85 de elevice fac parte din categorii dezavantajate (venituri reduse, familii monoparentale etc).Categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic si scoala profesionala.

Rezultat 2: O baza logistica a unitații de învațamânt dezvoltata si modernizata corespunzator în vederea eficientizarii procesuluieducaționalÎn vederea diversificarii si eficientizarii activitații de predare-învațare la nivelul învațamântului superior tehnico-profesional dinLiceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu, proiectul investițional prevede achiziția de noi utilaje si dotari adecvate dezvoltariicompetențelor tehnice si profesionale, respectiv: masini de cusut electro-mecanice, masini de surfilat, masini Uberdeck, masinide croit, mese si fiare de calcat, manechine s.a. si presupune, de asemenea, dotarea completa a noului corp de cladire precumsi modernizarea bazei informaționale existente si deja învechite a unitații de învațamânt cu echipamente TIC (calculatoare cuperifericele aferente, laptopuri cu boxe si mouse, sisteme pentru Tabla Interactiva, imprimante, videoproiector, ecran de proiecțieelectric), precum si elevator (transportor) de interior pentru scari si InfoTerminal pentru persoane cu dizabilitați.Investiția vizeaza si achiziționarea de dotari cu funcțiunea de mobilier scolar pentru dezvoltarea logisticii unitații de învațamânt,aferente funcționalului liceului, respectiv: banci cu doua locuri, catedre, scaune, dulapuri pentru materialele didactice, dulapurivestiare, table scolare, mese de laborator, truse si planse didactice, rolete textile, unitate externa sistem aer condiționat, sistemde aer condiționat s.a. De asemenea, se prevede dotarea noii biblioteci amenajate în cadrul corpului de cladire creat cu rafturipentru biblioteca, birou cu scaun, cuier, set*3 cosuri de gunoi, etc.3.

Rezultat 3: Managementul eficient al activitaților derulate pentru elaborarea si implementarea proiectului.Pregatirea si managementul eficient al proiectului propus implica realizarea de documentații si livrabile aferente acțiunilor depregatire a proiectului, realizare proceduri de achiziții, monitorizare contracte, raportarea progresului, decontarea cheltuielilor siasigurarea vizibilitații proiectului, respectiv:- cererea de finanțare a proiectului si anexele aferente acesteia;- planurile de reutilizare aferente terenurilor supuse investiției;- documentațiile de atribuire si contractele de achiziție de lucrari, bunuri si servicii;- instrumente de lucru si documente de monitorizare a contractelor de achiziție;- rapoarte de progres aferente activitații de raportare a progresului în implementarea proiectului;- cererile de plata si de rambursare;- materiale de informare si publicitate aferente proiectului.

         2. Suprafața obiectivului supus investiției, reprezentat prin corp nou scoala, este de 1,335.31 m.p. Obiectivul este situat în intravilanul localitații Fălciu, comuna Falciu, județul Vaslui, pe terenul cu NC 73565. Cladirea propusa are regim de înalțime de P+E, iar înalțimea maxima a cladirii - de 7,45 m. Construcția va adaposti spații specifice destinației de cladire pentru învațamânt liceal: sali de clasa, laboratoare tehnologice, un laborator de informatica, cancelarie, birouri administrative, spații pentru depozitare, grupuri sanitare pentru profesori, elevi, persoane cu dizabilitați, biblioteca, etc.

         Indicatorii specifici ai construcției propuse sunt:

- Regim de înalțime: Parter + Etaj

- Aria construita: 680,00 m2

- Aria desfasurata: 1.335,31 m2

- Aria utila: 1.105,57 m2

- Volumul construit: aprox. 5.300 m3

Funcționalul propus pentru investiție:

           1. Parter: 2 Windfang; 2 de Casa scarii; 3 Holuri; 1 Oficiu; 1 Cancelarie; 3 Birouri administrative; 4 sali de clasa; 5 Grupuri sanitare; 2 SAS; 1 centrala termica

           2. Etaj: 2 de Casa Scarii; 3 Holuri; 1 Sala de clasa; 1 Biblioteca; 2 Laboratoare tehnologice; 1 laborator de informatica; 1 Depozit demateriale curațenie; 1 SAS; 2 Grupuri sanitare; 1 Cabinet medical

           3. Acoperisul cladirii va fi de tip terasa necirculabila

          Dotarile previzionate a fi achiziționate:

1) Pentru eficientizarea procesului educațional din cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Falciu, se vor achiziționa dotari specifice pentru laboratoarele create prin proiect, mai exact: masini de cusut electro-mecanice, masini de surfilat, masini Uberdeck, masini de cusut nasturi, masini de cusut butoniere usoare, masini de croit cu cuțit vertical, prese de calcat cu aburi, mese de calcat, fiare de calcat,foarfece de croitorie, ciupitoare croitorie, manechine, centimetri de croitorie, microscoape s.a. Laboratoarele vor mai fi dotate cu: dulapuri pentru materiale didactice; Catedre×scaun;Table scolare din sticla; Sisteme pentru Tabla interactiva; Banci×scaune; PC-uri cu periferice;Rolete textile; Cuiere; Seturi*3 Cosuri de gunoi pentru colectarea selectiva a deseurilor; Dulapuri laborator; Mese laborator 3 pers.;scaune scolare;

2) Salile de clasa Parter si Etaj: Dulapuri materiale didactice; Banci 2 locuri×2 scaune; Table scolare din sticla; Catedre×scaun; Dulapuri vestiar cu 2 secțiuni; Rolete textile; Cuiere haine; Seturi*3 Cosuri de gunoi cu capace colorate batante pentru colectarea selectiva adeseurilor; Videoproiectoare

3) Spații administrative: Dulapuri din lemn; Dulap cataloage; Masa cancelarie cu 14 scaune; Birouri×scaun pentru calculatoare; Scaunepentru vizitatori; Imprimante; Laptopuri×mouse; Unitate externa si unitați interne sistem aer condiționat tip Split; Sistem aer condiționat;Videoproiector; Ecran de proiecție electric; Tabla scolara; Flipchart magnetic cu accesorii; Panouri din pluta; Rolete textile; Cuiere hainetip pom; Seturi*3 Cosuri de gunoi; Set mobilier oficiu; Harți; Planse didactice s.a.

4) Holuri: Jaluzele verticale; Aviziere de interior magnetic; Aviziere de interior si de exterior din pluta;

5) Biblioteca: Birou×scaun; PC cu periferice; Rafturi biblioteca; Imprimanta; Rolete textile; Cuier haine tip pom; Set*3 Cosuri de gunoi

6) Altele si PSI: Elevator (transportor) înclinat pentru persoane cu dizabilitați pentru interior; Infoterminal Touch Screen accesibil persoanelor cu dizabilitați locomotorii; Stingatoare cu pulbere; Pachet PSI; Truse sanitare prim ajutor; Truse prim ajutor arsuri; Dulapuri pentru depozitare materiale

Având în vedere concluziile si rezultatele obținute în urma Studiului de Fezabilitate si a Studiilor Topografic si Geotehnic, prin proiect se propun urmatoarele lucrari de intervenție aferente extinderii funcționalului Liceului Tehnologic "Dimitrie Cantemir":-construirea unei cladiri cu 5 Sali de clasa, 3 Laboratoare si spatii adiacente, cu o structura de rezistența din cadre si plansee din beton armat si fundații tip grinzi de fundare, din beton armat. Închiderile perimetrale si compartimentarile de la interior se vor realiza cu zidarie tip BCA;-în ceea ce priveste arhitectura: lucrari de execuție a închiderilor si compartimentarilor interioare, izolații, lucrari de finisaje interioare siexterioare, utilizându-se materiale de calitate, adecvate funcțiunii cladirii; - realizarea urmatoarelor tipuri de instalații: instalații electrice pentru iluminat si prize; instalație electrica de protecție prin legare la pamânt; instalație de protecție împotriva trasnetului; instalația electrica pentru curenți slabi; instalații termice interioare, instalații termoenergetice, instalații sanitare, bransamente;-amenajarea la exterior de trotuare perimetrale cladirii;-realizarea unei alei carosabile necesare intervențiilor pompierilor în caz de incendiu;-montare centrala termica pe biomasa, boiler, multiciclon de decantare a particulelor din fluxul de gaze arse, pompe recirculare,teleasistența centrala termica-REMOTE CONTROL.

Descrierea tehnica a echipamentelor prevazute a fi achiziționate prin proiect este prezentata detaliat în Studiul de Fezabilitate si în Anexa "Lista dotarilor propuse spre achiziționare"

 

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 5.128.229,83 lei;
  • Finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regional - POR;
  • Finanţare nerambursabilă FEDR eligibil - 3.930.788,22 lei, bugetul național eligibil - 598.867,15 lei și bugetul local eligibil - 64.812,65 lei și valoare neeligibila inclusiv TVA 503.773,10 lei.

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de: 88 luni (până 31.12.2022)

Data inceperii proiectului : 09.09.2015

Data finalizarii proiectului : 31.12.2022

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vä invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului http://www.facebook.com/inforegio.ro

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top